top of page

Student Group

Public·56 members

King Richard Ondertitels NederlandsNa zijn proefschrift over het middeleeuwse Brugs (1968, in druk 1971) is het niet-literaire Middelnederlands Dr. R. Willemyns blijven boeien, getuige de introductie waarmee hij studenten, cursisten en andere belangstellenden nu gerieft. De volledige titel luidt Het niet-literaire Middelnederlands, Een leerboek met bloemlezing, met medewerking van J. Goossens (Assen, Brugge 1979). In het Woord Vooraf noemt de schrijver het ontbreken van een niet-literaire tekstenverzameling bij het universitaire onderwijs een pijnlijk tekort. Ik denk dat hij daarin gelijk heeft, al weet ik niet, of de pijn - althans in Nederland - wel zo duidelijk wordt ervaren. Daarvoor is de aandacht voor het taalverleden in de huidige Nederlandse studieprogramma's te bescheiden, daarvoor is die aandacht ook te zeer literair-historisch bepaald. Dat neemt niet weg, dat deze bloemlezing een hartelijke aanbeveling verdient: ze kan prikkelen tot een diepgaander en minder eenzijdige kennismaking met het Middelnederlands.
King Richard ondertitels Nederlands

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page